Second farm worker meeting

Second farm worker meeting

Please join us for the second Victorian farm workers organising meeting!

Mesyuarat Union bersama semua pekerja ladang (farm)

Anda dijemput untuk hadir ke mesyuarat besar kedua ahli Union yang bekerja di ladang untuk membincangkan bagaimana kami boleh meningkatkan gaji dan syarat-syarat bekerja di seluruh industri di Australia.

Mesyuarat yang besar dan berjaya pada bulan lepas adalah langkah pertama yang penting dalam mengubah sektor ladang. Sertai kami supaya kami dapat terus berjuang untuk pekerjaan yang baik dan selamat untuk semua pekerja ladang.

Seorang peguam migrasi juga akan menghadiri mesyuarat itu.

Tarikh: Khamis, 16 November 6:30 PM

Tempat: 8 Lightwood Road, Springvale (Kedai Burma)


កិច្ចប្រជ ុំសហជីពកម្មករច្ុំការទុំងអស់
អនកប្រូវបានអញ្ជើញឱ្យច្ូលរួម្កនុងកិច្ចប្រជ ុំម្ហាជនដែលញ្វើការញៅកសិដ្ឋានញលើកទី 2 ញែើម្បីនិយាយអុំពីរញរៀរដែលញយើង ដកលម្អប្បាក់ឈ្នួល និងលកខខណ្ឌញៅកនុងឧសាហកម្ម។

កិច្ចប្រជ ុំែ៏្ុំដែលទទួលបានញោគជ័យកាលពីដខម្ នគឺោជុំហានែុំរូងែ៏សុំខាន់ម្ួយកនុងការផ្លាស់រតូរវិស័យកសិកម្ម។ ច្ូលរួម្ ោម្ួយពួកញយើងញែើម្បីឱ្យញយើងអាច្រនតទម្ទរកនុងការដសវងរកការងារលអ និងមាន
ស វរថិភាពសប្មារ់កម្មករកសិដ្ឋានទុំងអស់។

ញម្ធាវីអញដោប្រញវសន៍ម្ួយរូរក៏នឹងច្ូលរួម្ប្រជ ុំផងដែរ។

ញពលញវលា៖ ថ្ងៃប្ពហសបរិ៍ ទី 16 ដខវិច្ឆិកា ញមា៉ោ ង 6:30 លាៃច្
កដនាង៖ 8 Lightwood Road, Springvale (Rohingya Café)


Hội Nghị Tất Cả Công Nhân Làm Farm
Bạn được mời đến cuộc họp thứ 2 của thành viên công đoàn làm việc ở farm để nói về cách nào chúng ta cải thiện lương bổng và điều kiện trong toàn nghành.

Tháng trước, cuộc họp thành công là một bước quan trọng để thay đổi ngành nông nghiệp. Tham gia với chúng tôi vì chúng tôi có thể tiếp tục đấu tranh công việc tốt, công việc an toàn cho tất cả công nhân làm farm.

Thời gian: Thứ năm 16 November 6:30 PM
Địa điểm: 8 Lightwood Road, Springvale (Rohingya
Café)All Farm Workers Union Meeting

You are invited to the second mass meeting of union members working on farms to talk about how we improve pay and conditions throughout the industry.

Last month’s large, successful meeting was an important first step in changing the farm sector. Join us so we can continue to fight for good, secure jobs for all farm workers.

A Migration lawyer will also attend the meeting.

When: Thursday 16 November 6:30 PM

Where: 8 Lightwood Road, Springvale (Rohingya Café)